Dây thép đàn hồi dày 0,5mm- 0917 345 304

90000

Dây thép đàn hồi dày 0,5mm -0917 345 304

Dây thép đàn hồi dày 0,5mm -0917 345 304

Dây thép dàn hồi dày 0,5mm -0917 345 304