Công thức tính trọng lượng cuộn inox

Công thức tính trọng lượng cuộn inox

Công thức tính trọng lượng cuộn inox:

[Tính theo Milimet (mm) và kg] = DÀY x RỘNG x DÀI x TỶ TRỌNG = KG (lý thuyết)

Ví dụ: Cuộn inox Dày 2.0mm * Rộng 1.2m *  dài 50m sẽ tính để có khối lượng như sau:

2.0 * 1.2 * 50 * 7.93 = 955kg

Quy cách Tấm Inox

Bề mặt Cuộn Inox

Khổ 1mx1m (kg)

Khổ 1.2mx1m (kg)

Khổ 1.5mx1m (kg)

Giá Inox Cuộn (Tham Khảo)

Cuộn Inox dày 0.3 BA/2B/HL                   2.50 3   60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.4 BA/2B/HL                   3.33 4   60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.5 BA/2B/HL                   4.17 5                      6.25  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.6 BA/2B/HL                   5.00 6                      7.50  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.7 BA/2B/HL                   5.83 7                      8.75  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.8 BA/2B/HL                   6.67 8                    10.00  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.9 BA/2B/HL                   7.50 9                    11.25  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.0 BA/2B/HL                   8.33 10                    12.50  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.1 BA/2B/HL                   9.17 11                    13.75  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.2 BA/2B/HL                  10.00 12                    15.00  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.3 BA/2B/HL                  10.83 13                    16.25  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.4 BA/2B/HL                  11.67 14                    17.50  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.5 BA/2B/HL                  12.50 15                    18.75  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.6 BA/2B/HL                  13.33 16                    20.00  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.7 BA/2B/HL                  14.17 17                    21.25  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.8 BA/2B/HL                  15.00 18                    22.50  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.9 BA/2B/HL                  15.83 19                    23.75  60,000/kg -> 70,000/kg

Cuộn Inox dày 2.0

BA/2B/HL

                 16.67

20

                   25.00

 60,000/kg -> 70,000/kg

Cuộn Inox dày 2.1 2B/HL                  17.50 21                    26.25  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.2 2B/HL                  18.33 22                    27.50  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.3 2B/HL                  19.17 23                    28.75  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.4 2B/HL                  20.00 24                    30.00  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.5 2B/HL                  20.83 25                    31.25  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.6 2B/HL                  21.67 26                    32.50  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.7 2B/HL                  22.50 27                    33.75  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.8 2B/HL                  23.33 28                    35.00  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.9 2B/HL                  24.17 29                    36.25  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 3.0 2B/HL/No1                  25.00 30                    37.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.1 2B/HL/No1   31                    38.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.2 2B/HL/No1 32                    40.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.3 2B/HL/No1   33                    41.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.4 2B/HL/No1 34                    42.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.5 2B/HL/No1   35                    43.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.6 2B/HL/No1 36                    45.00  50,000/kg -> 60,000/kg

Cuộn Inox dày 3.7

2B/HL/No1

 

37

                   46.25

 50,000/kg -> 60,000/kg

Cuộn Inox dày 3.8 2B/HL/No1 38                    47.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.9 2B/HL/No1   39                    48.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.0 2B/HL/No1 40                    50.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.1 2B/HL/No1   41                    51.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.2 2B/HL/No1 42                    52.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.3 2B/HL/No1   43                    53.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.4 2B/HL/No1 44                    55.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.5 2B/HL/No1   45                    56.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.6 2B/HL/No1 46                    57.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.7 2B/HL/No1   47                    58.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.8 2B/HL/No1 48                    60.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.9 2B/HL/No1   49                    61.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.0 2B/HL/No1 50                    62.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.1 2B/HL/No1   51                    63.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.2 2B/HL/No1 52                    65.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.3 2B/HL/No1   53                    66.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.4 2B/HL/No1 54                    67.50  50,000/kg -> 60,000/kg

Cuộn Inox dày 5.5

2B/HL/No1

 

55

                   68.75

 50,000/kg -> 60,000/kg

Cuộn Inox dày 5.6 2B/HL/No1 56                    70.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.7 2B/HL/No1   57                    71.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.8 2B/HL/No1 58                    72.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.9 2B/HL/No1   59                    73.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.0 2B/HL/No1 60                    75.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.1 2B/HL/No1   61                    76.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.2 2B/HL/No1 62                    77.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.3 2B/HL/No1   63                    78.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.4 2B/HL/No1 64                    80.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.5 2B/HL/No1   65                    81.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.6 2B/HL/No1 66                    82.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.7 2B/HL/No1   67                    83.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.8 2B/HL/No1 68                    85.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.9 2B/HL/No1   69                    86.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.0 2B/HL/No1 70                    87.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.1 2B/HL/No1   71                    88.75  50,000/kg -> 60,000/kg

Cuộn Inox dày 7.2

2B/HL/No1

72

                   90.00

 50,000/kg -> 60,000/kg

Cuộn Inox dày 7.3 2B/HL/No1   73                    91.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.4 2B/HL/No1 74                    92.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.5 2B/HL/No1   75                    93.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.6 2B/HL/No1 76                    95.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.7 2B/HL/No1   77                    96.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.8 2B/HL/No1 78                    97.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.9 2B/HL/No1   79                    98.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.0 2B/HL/No1 80                   100.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.1 2B/HL/No1   81                   101.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.2 2B/HL/No1 82                   102.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.3 2B/HL/No1   83                   103.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.4 2B/HL/No1 84                   105.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.5 2B/HL/No1   85                   106.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.6 2B/HL/No1 86                   107.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.7 2B/HL/No1 87                   108.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.8 2B/HL/No1   88                   110.00  50,000/kg -> 60,000/kg

Cuộn Inox dày 8.9

2B/HL/No1

89

                  111.25

 50,000/kg -> 60,000/kg

Cuộn Inox dày 9.0 2B/HL/No1   90                   112.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.1 2B/HL/No1 91                   113.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.2 2B/HL/No1   92                   115.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.3 2B/HL/No1 93                   116.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.4 2B/HL/No1   94                   117.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.5 2B/HL/No1 95                   118.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.6 2B/HL/No1   96                   120.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.7 2B/HL/No1 97                   121.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.8 2B/HL/No1   98                   122.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.9 2B/HL/No1 99                   123.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 10.0 2B/HL/No1   100                   125.00  50,000/kg -> 60,000/kg

Xem thêm: inox 304

Thông tin nhà cung cấp

=======================================

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU TITAN
VP: 133/14/5 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
Kho 1: Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Cửa hàng: 145D Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM

Cửa hàng: Xâm Dương, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
Tel: (028) 66 807 807
Email: info@chokimloai.net – chokimloai.net@gmail.com

HOTLINE:
– INOX TRANG TRÍ – GIA CÔNG : 0909 656 316
– INOX CÔNG NGHIỆP : 0903 365 316
– PHỤ KIỆN INOX: 0906 856 316
– NHÔM – ĐỒNG – THÉP : 0902 456 316

– MIỀN TRUNG: 0909 246 316

– MIỀN BẮC : 0902 345 304 – 0917 345 304

Tham khảo thêm : Tại đây